Generalforsamling 2018

Generalforsamling i SESF den 22. marts 2018 på ECH Park

 

Der var mulighed for at betale kontingent for 2018 ved ankomst.

Formanden bød velkommen til de godt 40 fremmødte medlemmer og foreslog Hans Junker som dirigent. Han blev valgt med akklamation, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Efterfølgende fik formanden ordet igen.

 

BESTYRELSENS BERETNING 2017

 

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Regnskabet for 2017 udviste et underskud på 3.241 kr. og egenkapitalen var pr. 31.12.2017 på 106.694 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet er ikke ændret siden foreningens start i 1983 og uændret kontingent på 50 kr. blev vedtaget med akklamation.

Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Juul Kristensen og Jørgen Dahl Nielsen blev genvalgt, suppleanten Mona Jensen blev genvalgt, ligeledes blev revisoren Gurli Brinch Andersen – alle med akklamation.

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventuelt efterlyste formanden gode idéer og forslag til kurser. Der fremkom forslag om en tur til Mediearkivet i Århus.

Dirigenten blev takket for sit arbejde.

Efterfølgende blev der trukket 4 gevinster på kaffebilletterne.

Efter generalforsamlingen introducerede Jens Hagelskjær sit foredrag om en tur på Panamakanalen, som vi skulle have fornøjelsen af efter kaffebordet.

 

Ref. Conny Ølgod

8.4.2018