Generalforsamling 2019

Generalforsamling i SESF den 14. marts 2019 på Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Formanden bød velkommen til de godt 80 fremmødte medlemmer efter en forsinkelse på 20 min. pga. tekniske problemer. Efterfølgende foreslog han Harry Hansen som dirigent. Han blev valgt med akklamation og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gennemgik han dagsordenen og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2018

Regnskabet, som blev gennemgået af kassereren, udviste et underskud på 2.276 kr. Egenkapitalen var på 104.418 kr. pr. 31.12.2018.

Beretning og regnskab blev godkendt med akklamation.

Et uændret kontingent på 50 kr. blev ligeledes vedtaget med akklamation.

Jørgen Dieckmann Rasmussen, Jens Hagelskjær og Conny Ølgod blev genvalgt til bestyrelsen, Mona Jensen blev genvalgt som suppleant, ligeledes blev Gurli Brinch Andersen genvalgt som revisor – alle med akklamation.

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventuelt opfordrede formanden medlemmerne til at besøge foreningens hjemmeside på www.sesf.dk.

Jens Hagelskjær orienterede om de 2 forestående ture til Haderslev Fjord og Fur – billetsalget starter den 9. april 2019 kl. 10.00.

Der blev efterfølgende udtrukket 4 præmier på kaffebilletterne.

Under kaffepausen var der mulighed for at betale kontingent.

Efter kaffepausen fortsatte formanden beretningen om sin tur til Indien, som han påbegyndte ved juleafslutningen, men ikke nåede at gøre færdig pga. tiden.

 

Ref. Conny Ølgod

18.3.2019