Vedtægter

Love for
Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening

§ 1.  Foreningens navn er Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening.
§ 2.  Foreningens formål er at samle egns- og slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, kurser og lignende at øge kendskabet til lokalhistorisk arbejde og slægtsforskning.
§ 3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. Generalforsamlingen indvarsles tre uger inden afholdelsen ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden. Forslag til generalforsamlingen tilsendes formanden senest otte dage  inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
§ 4. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 5. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fem medlemmer. Denne konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Desuden vælges en suppleant og en revisor. Valgene gælder for to år ad gangen med henholdsvis tre medlemmer på valg hvert år, første gang efter lodtrækning.
§ 6.  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i lovene kræver 2/3 flertal blandt de mødte medlemmer.
§ 8.  Opløsning af foreningen kan ske ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og når denne beslutning bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 1983.